Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van de vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond (verder KBVB), die specifiek handelt over de Rode Duivels en hun kwalificatiecampagne voor het Wereldkampioenschap 2014.

Aanvaarding

Door deze website te betreden, erkent en aanvaardt u onderhavige gebruiksvoorwaarden.

We verzoeken u om onze website te verlaten indien u niet instemt met deze algemene voorwaarden.

De KBVB kan de inhoud van onderhavig document op elk moment veranderen in functie van de evolutie van de diensten die hij aanbiedt of van de exploitatiemodus van zijn website. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de wijzigingen die kunnen zijn aangebracht.

De KBVB behoudt zich trouwens het recht voor om de toegang tot de functies van zijn website te verbieden aan personen die onderhavige algemene voorwaarden niet respecteren, aan personen die de website voor frauduleuze doeleinden gebruikt hebben of aan personen die een inbreuk gepleegd hebben op de reputatie, de integriteit of de veiligheid van zijn website. Dit toegangsverbod vereist geen voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling.

De KBVB behoudt zich ook het recht voor om een schadevergoeding te vragen aan elke persoon die deze website op onwettige, frauduleuze wijze gebruikt of gewoon op een wijze die indruist tegen onderhavige algemene voorwaarden en meer bepaald, maar niet beperkt, wanneer hij vaststelt dat zijn auteurs-, beeldrechten of copyright niet werden gerespecteerd.

 

Privacy

De KBVB verbindt er zich toe om het privéleven van de gebruikers van zijn website te respecteren in overeenstemming met de vigerende wetgeving (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zijn uitvoeringsbesluiten).

Onze website is zo ontworpen dat u deze volledig vrij kunt bezoeken zonder dat u persoonsgegevens moet meedelen.  

Wanneer u contact met ons opneemt via een e-mailadres van de KBVB, VFV of ACFF, ontvangen we persoonsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer...). Deze gegevens worden niet in een gegevensbestand bewaard. Onze medewerkers gebruiken deze alleen om uw vraag te beantwoorden.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar de harde schijf van uw computer worden verstuurd door de hostserver van de website die u bezoekt.

De parameters van uw browser kunnen gewijzigd worden om de installatie van cookies te blokkeren. Uw browser laat u ook toe om alle cookies te wissen die op uw computer zouden zijn geïnstalleerd.

Onze website gebruikt twee types cookies:

- comfortcookies: ze maken het surfen gemakkelijker door bepaalde van uw gebruiksvoorkeuren te registreren (gebruikte taal...);

- de statistiekcookies: deze cookies helpen ons om gegevens betreffende het gebruik van onze website te registreren (welke pagina’s het meest bezocht worden, hoeveel unieke gebruikers onze website raadplegen...). Deze gegevens kunnen door partners van de KBVB worden ingezameld. Zoals hun naam aangeeft, mogen ze enkel voor statistische doeleinden worden gebruikt en niet toelaten om bezoekers van de website te identificeren.

Het surfen op onze website wordt niet gehinderd door het blokkeren van cookies.

De KBVB is lid van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) en kan gebruik maken van zijn toepassing Metriweb. Wanneer we deze toepassing gebruiken, vindt u daarom het volgende logo onderaan de pagina’s van de website waar de toepassing wordt gebruikt CIM Metriweb. Telkens wanneer u websites met dit logo bezoekt, zamelt het CIM (Centrum voor Informatie over de Media) met behulp van een cookie, informatie in via de pagina’s die u raadpleegt (aantal opgevraagde pagina’s, bezoeken enz.). Deze informatie wordt voor zuivere statistische doeleinden ingezameld en laat in geen geval toe om u te identificeren. Voor meer informatie en om de bijgewerkte resultaten van deze enquête te zien, klikt u op het logo van het CIM of raadpleegt u hun website via het adres http://www.cim.be.

 

Onderbreking van de dienst

De KBVB stelt alles in het werk om u 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang te verlenen tot zijn website.

Er kan echter geen willekeurige waarborg betreffende de continuïteit van deze dienst worden gegeven, vermits de website onbeschikbaar kan worden ten gevolge van pannes, onderhoudswerken, diverse wijzigingen aan de website…

Verder behoudt de KBVB zich het recht voor om elke toegang tot zijn website te onderbreken indien hij oordeelt dat er een kans op fraude of misbruik ervan bestaat, die op deze manier kan worden voorkomen.

Behoudens zijn bedrog of zware fout kan de KBVB niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade van een onderbreking van de diensten die deze website aanbiedt, van een onderbreking van het Internet, van aansluitingsproblemen of problemen in het communicatienetwerk en dit, ongeacht welke natuurlijke of rechtspersoon deze schade heeft opgelopen.

 

Veiligheid

De KBVB stelt alles in het werk om een zekere toegang te bieden tot zijn website. U moet er rekening mee houden dat de website niet beveiligd is, in die zin dat de gegevens die via het Internet van en naar onze website migreren, niet gecodeerd zijn.  

Het gebruik van Internet is niet vrij van risico’s (hacken, virussen...). Met het gebruik van onze website erkent u perfect op de hoogte te zijn van de risico’s van het Internet en deze te aanvaarden. Het downloaden, opslaan of willekeurig verkrijgen van de gegevens van deze website gebeurt enkel op uw eigen aansprakelijkheid en eigen risico’s: u bent als enige aansprakelijk voor de eventuele schade die aan uw informaticasysteem wordt berokkend of het verlies van bepaalde gegevens kan veroorzaken.

Behoudens zijn bedrog of zware fout kan de KBVB meer algemeen niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade in verband met de veiligheidsrisico’s die inherent zijn aan het gebruik van Internet en dit, ongeacht welke natuurlijke of rechtspersoon deze schade heeft opgelopen.

We verduidelijken dat u ook de gepaste veiligheidsmaatregelen moet nemen om u tegen elke inbraak te beschermen (installatie van een antivirusprogramma dat regelmatig wordt bijgewerkt en een firewall…).

 

Door derden geleverde inhoud

Sommige derden kunnen worden uitgenodigd om een bepaald geheugen aan deze website toe te voegen.  "Geheugen" betekent elke willekeurige informatie of materiaal die de gebruiker bezit of controleert en waarvan de KBVB de integratie in zijn website toelaat.

Deze derden zijn: 

 • ofwel “commerciële” partners van de KBVB zoals sponsors, of elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de KBVB verbonden is door een samenwerkingscontract van commerciële en/of publicitaire aard; 
 • ofwel andere derden: supporters- of fanclubs die aangesloten zijn bij 1895, of nog andere particulieren die door de KBVB worden uitgenodigd om een geheugen te delen via deze website.

 

De integratie van dit geheugen wordt gerealiseerd door de KBVB, zijn eventuele onderaannemers of derden volgens onderstaande principes:

 • voor commerciële partners van de KBVB:  de integratie van dit geheugen in de website gebeurt in overeenstemming met de afspraken van de partijen, meer bepaald wat betreft alle kwesties ter zake, zoals de auteursrechten;
 • voor andere derden (verder de derden) gebeurt de integratie van dit geheugen in de website van de KBVB volgens de principes die in onderhavige gebruiksvoorwaarden worden vermeld.

Het geheugen van derden wordt aan de KBVB geleverd onder digitale vorm en vrij van elke disfunctie, virus, malware, of andere schadelijke inhoud.  

De derde kent de KBVB een niet-exclusieve en onbezoldigde licentie toe om het geheugen van de club te gebruiken, reproduceren, verdelen, weergeven, doorgeven in het kader van de exploitatie, het beheer of het ontwerp van onderhavige website en dit, ongeacht de inhoud van dit geheugen, inclusief meer bepaald, maar niet beperkt, merken of kenmerken van merken, logo’s...

De derden verzekeren de KBVB dat ze alle willekeurige rechten hebben op het geheugen zodat ze de KBVB het recht kunnen geven om het te gebruiken en op zijn website(s) te verspreiden.

In het algemeen mag het geheugen dat derden inbrengen:

 • geen aanstootgevende of beledigende inhoud bevatten, zelfs geen verwijzing naar websites of toepassingen die er verspreiden of bevatten;
 • geen inhoud bevatten die een inbreuk vormt op de vigerende wetgeving, zelfs geen verwijzing naar websites of toepassingen die er verspreiden of bevatten; inhoud die een inbreuk vormt op de vigerende wetgeving betekent meer bepaald, maar niet beperkt, inhoud met racistische, seksistische uitspraken of die aanzet tot geweld en tot haat, inhoud met elementen in overtreding op de intellectuele eigendomsrechten, inhoud die kansspelen of illegale spelen bevat...
 • geen reclame of commerciële vermeldingen bevatten;
 • geen inhoud bevatten waarvan de KBVB oordeelt dat deze schade veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken, of zelfs gewoon hinder of ongemak voor een willekeurige derde.

De KBVB behoudt zich het recht voor om elk geheugen dat derden inbrengen en dat hoger vermelde principes schendt, te veranderen of te wissen.

Verder behoudt de KBVB zich het recht voor om dit geheugen te wijzigen indien hij vindt dat het, na de wijziging, beter in de website past, door zijn vorm of zijn inhoud. De aangebrachte wijzigingen mogen echter niet tot gevolg hebben dat de aard van het geheugen volledig gewijzigd is of dat deze zo gewijzigd is dat de zin ervan grondig is aangepast: de belangrijkste principes kunnen worden gewijzigd, maar niet de intrinsieke zin van het geheugen.

 

Inhoud van de site

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling hebben de informatie die beschikbaar is op deze website en zijn inhoud een zuiver informatieve waarde.

Hoewel de KBVB alles in het werk gesteld heeft om te verzekeren dat de informatie op zijn website correct is, kunnen er onjuistheden voorkomen. De KBVB verzekert de gebruikers van zijn website niet dat alle gegevens op de website exact, volledig en/of bijgewerkt zijn.

De KBVB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik of de interpretatie van deze website of zijn inhoud en dit, ongeacht welke natuurlijke of rechtspersoon deze schade heeft opgelopen.

 

Bescherming van minderjarigen

De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen worden uitgenodigd om toezicht te houden op het gebruik dat deze maken van het Internet. Ze moeten hun toegang tot diverse websites of diensten eventueel beperken indien ze hun gebruik en/of hun inhoud ongepast vinden.

 

Intellectueel eigendomsrecht

Deze website is de eigendom van vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond, vermeld onder de afkorting KBVB, gevestigd te 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 145. 

Deze website en inhoud, waaronder meer bepaald, maar niet beperkt, de teksten, logo’s, vaste of bewegende beelden, programma’s, vorm enz. vallen onder het auteursrecht© van de KBVB. 

Bepaalde gegevens die op deze website worden gebruikt, kunnen afkomstig zijn van derden en/of andere bronnen; hun auteursrechten zijn gerespecteerd.

Volgende handelsmerken en firmanamen zijn eigendom van de KBVB:

 • Logo KBVB
 • De namen "KBVB" en "URBSFA" 
 • De benamingen "Rode Duivels", "Diables Rouges" en "Red Devils"
 • De domeinnaam "footbel.com", "footbel.be" en "belgianfootball.be"
 • De benaming en het logo van de feitelijke vereniging "Fan Club 1895" die de supporters van de Rode Duivels groepeert

Onverminderd de bepalingen van punt 7 kunnen andere handelsmerken en firmanamen  op deze website verschijnen, terwijl ze de exclusieve eigendom blijven van hun respectieve eigenaars.

De meeste bijdragen op deze website zijn afkomstig van de KBVB of zijn partners. Sommige beelden en fotomateriaal kunnen ter beschikking zijn gesteld van de KBVB door Photo News n.v., Franklin Rooseveltlaan 186, te 1050 Brussel. 

U mag de inhoud van deze website downloaden op voorwaarde dat u deze enkel voor persoonlijke en niet voor winstgevende doeleinden gebruikt, dat alle auteursrechten, commerciële merken en andere elementen die het voorwerp zijn van intellectuele eigendomsrechten, intact blijven en dat u onderhavige gebruiksvoorwaarden volledig aanvaardt en respecteert.

Elk ander gebruik van de inhoud op deze website (voor andere dan hoger vermelde doeleinden), ongeacht of het gaat om, maar zonder beperking tot, de reproductie, de aanpassing, de distributie of de publicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de KBVB, is strikt verboden en impliceert een schending van de auteursrechten van de KBVB.

Het downloaden, repliceren of kopiëren van de inhoud van deze website, op welke manier ook, geeft de gebruiker of de bezoeker geen eigendomsrecht op diezelfde inhoud.

Het is strikt verboden om de inhoud van deze website te gebruiken voor een andere website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de KBVB.

Wanneer u een willekeurige software van deze website downloadt of gebruikt, zijn deze laatste, alle bestanden en/of beelden die deze bevat, alsook alle gegevens ter zake onderworpen aan hoger vermelde bepalingen. De KBVB en/of zijn huidige of toekomstige leveranciers behouden alle rechten, eigendomstitels, belangen en intellectuele eigendomsrechten die eigen zijn aan de software.

 

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door de partners van de KBVB of derden, waarmee de KBVB geen contractuele relaties heeft en meer bepaald naar diverse sociale netwerken.  Deze hyperlinks worden aangeboden ter informatie of voor het gebruiksgemak. Bovendien kunnen andere toepassingen of websites hyperlinks naar onze website bevatten.

De KBVB heeft geen enkele controle op deze websites of hun inhoud.

De KBVB kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, producten, diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op deze websites.

Indien u specifieke functies van deze websites raadpleegt of gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u het privacybeleid leest.

 

Afstand van verhaal

De gebruiker is verantwoordelijk voor de compatibiliteit van het materiaal en de software die hij gebruikt met de website.

De website wordt in zijn “huidige staat” en “als dusdanig” ter beschikking gesteld van de gebruiker. Het gebruik van de website gebeurt dus enkel op risico’s van de gebruiker, zonder dat hem enige willekeurige waarborg wordt gegeven, noch expliciet, noch impliciet, inclusief, maar niet beperkt, elke impliciete waarborg en voorwaarde van onderhandelbaarheid, geschiktheid/afgestemdheid op een specifiek gebruik, van eigendomstitel en van afwezigheid van inbreuk op een willekeurige norm of op een willekeurig recht van welke natuurlijke of rechtspersoon ook.

U doet afstand van elk verhaal tegen de KBVB en zijn medewerkers voor elke vorm van wettelijke aansprakelijkheid, rechtsvorderingen, schadevergoedingen, kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website, elke vorm van communicatie die al dan niet in overtreding is met onderhavige gebruiksvoorwaarden.

 

Geldende wetgeving - bevoegde rechtbanken

Met het bezoeken van de website aanvaardt u dat alle kwesties betreffende het gebruik van de website worden geregeld door de Belgische wetgeving in de materie

Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel zijn bevoegd in de materie.

U erkent af te zien van elk bezwaar tegen deze rechtsmacht.

 

Taal - vertaling

De originele tekst van dit document is opgesteld in het Frans. Bij twijfel over zijn interpretatie moet men naar de Franse versie verwijzen, die primeert.